HŐSÖK TERE
A TÁRLATON MEGTEKINTHETŐ, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ URALKODÓK IDEJÉBEN MEKKORA VOLT A MAGYAR KIRÁLYSÁG TERÜLETE.

Istvánt a II. Szilveszter pápától kapott koronával Asztrik pannonhalmi apát koronázta a magyarok királyává. A koronázással létrejött a keresztény, füg...

A Szent László-legendárium jelentős hatást gyakorolt az utókorra. A király életét és cselekedeteit templomi freskókon és a Képes Krónika lapjain is me...

Könyves Kálmán törvénybe foglalta a boszorkányégetés tilalmát. Pontosabban csak a boszorkányok egy típusának máglyára küldését tiltotta meg. A rendelk...

A szoborcsoport tervezőinek érdekes döntése, hogy II. András történelmi jelentőségének bemutatására nem az Aranybulla kihirdetését, hanem a kevésbé si...

IV. Bélát a második honalapítónak is nevezzük, elismerve azt a munkát, amellyel a tatárjárás szörnyű pusztítása után újjáépítette az országot. Ennek é...

A morvamezei csata 1278-ban zajlott le, amikor az akkori magyar király, IV. (Kun) László seregével megsegítette Habsburg Rudolf német királyt a csehek...

Népszerű hiedelem, hogy Nagy Lajos király idejében az ország határait három tenger mosta. Ebből annyi az igazság, hogy ezekben az évtizedekben érte el...

Konstantinápoly elfoglalását követően II. Mehmed török szultán számára megnyílt az út Európa felé. Nándorfehérvár védelme ezért kiemelt jelentőséggel ...

A Mátyás király szobrához tartozó dombormű az uralkodót tudósai körében ábrázolja. Láthatjuk például Andreas Hesst, aki a király krónikása volt és aki...

A dombormű azt a hősies tettet jeleníti meg, amelyet Eger várának védői 1552-ben vittek véghez a török ostromlókkal szemben. Az alkotáson nem véletlen...

1697. szeptember 11-én a szövetséges keresztény sereg Savoyai Jenő császári hadvezér vezetésével nagy és sorsdöntő csatát vívott II. Musztafa szultán ...

„Életünket és vérünket királyunkért!” – olvasható a dombormű alatt az a felirat, amely az 1741-es pozsonyi országgyűlés híres jelenetét idézi fel. Mie...

A trónt mindössze két évig birtokló II. Lipót (1790-1792) szobra azért került fel az emlékműre, mert az ő uralkodásához köthető a magyar rendi alkotmá...

Ferenc József 1848-ban lett Ausztria császára, de csak 1867-ben koronázták Magyarország királyává. A két dátum közti események: a szabadságharc, a Hab...

A császári hadsereg a protestánsok üldözésébe kezdett Erdélyben. Bocskai István tiltakozott Basta tábornok intézkedései ellen, ezért 1602-ben pert ind...

Bethlen Gábor uralkodását Erdély aranykorának tekintjük. A fejedelemnek két hatalmas birodalom, a Habsburg és az Oszmán szorításában kellett megőrizni...

A XVII-XVIII. századi Magyarország történetét végigkíséri a kuruc-labanc szembenállás. A Habsburg-ellenes felkelések résztvevői és támogatói voltak a ...

Nem sokkal azután, hogy édesanyját, Zrínyi Ilonát és mostohaapját, Thököly Imrét Törökországba száműzték, Rákóczi Ferenc a keleti megyék nemesei köréb...

Kossuth Lajos 1832-től szerkesztőként kezdett dolgozni olyan lapoknál, mint az Országgyűlési Tudósítások, a Törvényhatósági Tudósítások, a Pesti Hírla...